Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky internetového obchodu soldanus.sk

 

1. Reklamovať možno len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. Ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si kupujúci preberá tovar osobne u predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení chyby.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6. Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo:

    6a. mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

    6b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie,

    6c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, do ktorého je tovar určený,

    6d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,   

    6e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

    6f. používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi a inými podmienkami uvedenými v dokumentácii, resp. iným porušením záručných podmienok.

    6g. vplyvom živelnej pohromy.

7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho (nie však na dobierku!) alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar sa musí vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a odporúča sa zaslať ho doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru treba pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený tento Reklamačný formulár . Reklamácia sa musí zaslať fyzicky písomne a nie elektronicky formou e-mailu.

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, je to 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví predávajúci reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

    11a. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby;

    11b. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí);

    11c. Ak má tovar súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v jeho riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci, ak sa na tovare vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bol tovar zaslaný na reklamáciu;

    11d. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní) treba skontrolovať pri preberaní tovaru. Z dôvodu možnosti poškodenia tovaru pri jeho preprave sa kupujúcemu odporúča rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci podpisom kuriérovi prehlasuje, že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek ich zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

14. Kontakt na uplatnenie reklamácie: 

Soldanus s.r.o

Hlavná ulica 645/9

986 01 Fiľakovo

Tel.: +421 905 190 200